MAHASTA

سرد شدن زندگی مشترک

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
مطالب
دکتر معصومه بهبودی

نیازهای عاطفی همسران به یکدیگر

همسران غالباً از روی بی‌توجهی، نیازهای عاطفی یکدیگر را نادیده می‌گیرند و نه از روی بدخواهی. از این رو نخستین گام در روی آوردن به یکدیگر، آگاهی از سرنوشت‌ساز بودن این لحظه‌های پیش پا افتاده است. لحظه‌هایی که نه تنها برای اثبات زندگی مشترک شما بلکه برای جاری بودن احساس عاشقانه در آن، سرنوشت ساز است.

مطالعه »