MAHASTA

آموزش مهارت زناشویی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی-مرکز مشاوره مهستا
آموزش مهارت زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی سمانه نیکخواه، معصومه بهبودی (نویسنده مسئول)، پریوش

مطالعه »
آموزش مهارت زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر تاب آوری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

زمینه تعارضات زناشویی سبب کاهش تاب آوری زوجین می شود. اما آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی می توانند به بهبود تاب

مطالعه »
آموزش روابط زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجانخواهی

چکیده: هدف هدف پژوهش تعیین رابطه رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجان خواهی و ارایه الگوی

مطالعه »