حسنیه السادات حسینی

حسنیه السادات حسینی

حسنیه السادات حسینی

دکترای روانشناسی مشاوره

 مدارک تحصیلی

 • دکتری: رشته روانشناسی مشاوره تاریخ ورود 1/7/97 در دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • کارشناسی ارشد: رشته ، مشاوره وراهنمایی، تاریخ ورود به دوره 1/7/92، پایان دوره31/6/94 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن معدل  کل30/18    نمره پایان نامه 19، عنوان پایان نامه : ساخت وهنجاریابی پرسشنامه صلح درون
 • کارشناسی: مشاوره وراهنمایی گرایش مشاوره تاریخ ورود بهمن 1380، پایان دوره ، 30/6 /1385 از دانشگاه امام حسین معدل کل 57/.16

سوابق علمی و پژوهشی

الف ) مقالات  علمی

 • نقش روانشناسی وعرفان در تقویت صلح درون ، تاریخ دریافت: 20/4/94 تاریخ پذیرش: 25/4/95 چاپ شده در فصلنامه علمی وپژوهشی عرفان اسلامی، سال چهارم، شماره54، زمستان 96
 • ساخت وهنجاریابی پرسشنامه صلح درون، تاریخ دریافت: 21/1/94 تاریخ پذیرش: 11/3/94 چاپ شده در ویژه نامه علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی زن، صلح وایثار
 • روش های ارتقاء صلح درون، تاریخ دریافت: 12/12/93 تاریخ پذیرش: 11/3/94 چاپ شده درویژنامه سمپوزیوم صلح درون
 • بررسی جایگاه اخلاقیات در سایکو درام باتوجه به نظریه دریافت ،تاریخ ارسال : تحت بررسی
 • بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی و تأثیر آن بر صلح در جامعه، تاریخ پذیرش: 16/4/97 چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی صیانت از حقوق زنان شماره 13 پاییز 97
 • بررسی رابطه عوامل استقرارصلح در خانواده در جلوگیری ازبروزاختلالات رفتاری فرزندان. تاریخ پذیرش: 22/3/97تأیید شده جهت چاپ درشماره59 نشریه علمی پژوهشی، پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی
 • ساخت واعتبار یابی مقیاس هفت عاملی سنجش صلح درون، تاریخ ارسال  13/5/97  تحت داوری مجله علمی پژوهشی مدل ها وروشهای روانشناختی
 • بررسی نقش عوامل ایجاد آرامش در خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان، تاریخ ارسال:20/12/97 به فصلنامه علمی، پژوهشی، پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی

 

 • نقش صلح وایثاردرحمایت از زنان آسیب دیده در منازعات با توجه به دیدگاهای روانشناختی ، تاریخ دریافت: 11/10/95 تاریخ پذیرش 1/3/96 ،ارائه شده در سمپوزیوم صلح بین الملل تحت نظارت دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه وکمسیون ملی یونسکو(درویژه نامه علمی پژوهشی سمپوزیوم چاپ خواهد شد.)

10-نقش دیپلماسی فرهنگی برتبین رابطه صلح وایثار در جوامع جهانی ، تاریخ دریافت: 7/8/95 تاریخ پذیرش 1/3/96 ، ارائه شده در سمپوزیوم صلح بین الملل تحت نظارت دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه وکمسیون ملی یونسکو( در ویژه نامه علمی پژوهشی سمپوزیوم  بین المللی چاپ خواهد شد.)

11-ارائه مقاله روانشناسی صلح درابعادفردی ، خانوادگی واجتماعی درتاریخ 17/8/95 درسالن سالن              کرسی حقوق بشر دانشگاه بهشتی      

  12-   مقاله بررسی مقدماتی روانشناسی صلح در ابعاد فردی ،خانوادگی واجتماعی، تاریخ پذیرش: 20/4/95            تأیید شده جهت چاپ در مجله آیین نو                                                                                                 

      13- نقش تقویت عوامل ایجاد صلح  درخانواده بر کنترل مشاجرات خانوادگی ، تاریخ دریافت 5/5/94 تاریخ پذیرش 14/11/94   درسمپوزیوم صلح در خانواده دربنیاد پژوهش های اسلامی  آستان قدس رضوی ، تحت نظارت دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (در ویژه نامه علمی پژوهشی سمپوزیوم به چاپ خواهد رسید) 

14- پروژه در دست اقدام با عنوان  تدوین و ارزیابی مدل مطلوب مولفه های فرهنگ ایثار و شهادت با مشارکت شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت (مورد مطالعه: شهروندان سراسر ایران)

 تألیفات:

1- تألیف شده : کتاب مبانی نظری ، آرامش وصلح درون  خرداد 1397

2- در حال تألیف: کتاب مبانی نظری آرامش وصلح خانوادگی

 

 توانمندی های علمی (دوره های آموزشی)

 • دوره آموزشی ارتقای مهارت های علمی وعملی حضور درمجامع بین المللی ، به مدت 75 ساعت از تاریخ 14/2/95 لغایت 12/3/95 دردانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
 • شرکت در دوره آموزشی مبانی نظری واصول پایه در سازمان های مردم نهاد سال 94
 • اصول مبانی وفرهنگ کار سازمانی سال 94
 • شناخت قوانین ومقرارات مرتبط باسازمان های مردم نهاد. سال 94
 • کارگاه آموزشی تشخیص ودرمان اختلالات اضطرابی DSM-5T، به مدت 8 ساعت در تاریخ: 17/9/93در مرکز مشاوره واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارگاه آموزشی فنون رفتاری زوج درمانی شناختی- رفتاری”. به مدت 8 ساعت در تاریخ: 10/11/92در مرکز مشاوره واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارگاه آموزشی ارزیابی در زوج درمانی شناختی-رفتاری”. به مدت 8 ساعت درتاریخ: 5/10/92در مرکز مشاوره واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
 • دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک sy-201به مدت 16 ساعت درتاریخ1/8/90 لغایت 2/8/90 از اداره تربیت مربی وپژوهشی وزارت کار (فنی حرفه ای (
 • دوره آموزشی ابعاد وزوایای جنگ نرم(sy-202) به مدت 16 ساعت از تاریخ 3/8/90 لغایت 4/8/90 در مرکز تربیت مربی وپژوهشی وزارت کار( فنی حرفه ای)

10- دوره آموزشی  “مهارت های کسب وکار” به مدت 72 ساعت در تاریخ: 1/5/86 درموسسه کار وتأمین اجتماعی استان تهران

11-دوره آموزش خود امدادی ودیگر امدادیبه مدت یک روز درتاریخ: 27/9/81 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،     دانشکده پرستاری

 

 فعالیت های علمی آموزشی

1- دبیر نشست علمی صلح بین الملل با رویکرد روانشناختی (ارائه مقالاتی در حوزه بررسی پیامد های مخرب روانی دراثر فقدان صلح) خردادماه 1396 در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

2- برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی با حضور وهمکاری اساتید دانشگاه آزاد ( جهت ارتقاء کیفی مقالات ارسالی به نشست های علمی) در تاریخ 25/9/95 در سرای محله تجریش

 3-برگزاری کارگاه های متعدد جهت حمایت از حقوق فرهنگی اجتماعی زنان  

 • برگزاری کارگاه آموزشی راه های تقویت صلح درخانواده در موسسه منشور صلح شهریور 97
 • دبیر نشست علمی صلح در جامعه با رویکرد روانشناسی اجتماعی (ارائه مقالاتی درحوزه بررسی آثار منافع صلح وسلامت روانی جامعه) آبان ماه 1395 در دانشگاه بهشتی

تهیه وتدوین طرح کارگاه آموزشی 12 جلسه ای صلح درون برای مخاطبین عام با مشارکت مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید  ومعاونت فرهنگی شهرداری تهران تاریخ تنطیم وارسال طرح خرداد 1395

دبیر نشست علمی صلح در خانواده با رویکرد روانشناسی (ارائه مقالاتی در حوزه تبعات منفی نبود صلح وآرامش در خانواده ) بهمن ماه 1394 با همکاری دانشگاه جامعه المصطفی واحد مشهد

تهیه وتدوین طرح کارگاه آموزشی 12 جلسه ای صلح در خانواده برای مخاطبین عام با مشارکت موسسه دانش بنیان صبور ومرکز دانش پژوهان بنیاد شهید. تاریخ تنظیم وارسال طرح فروردین 1394

دبیر نشست علمی صلح درون در ابعاد وعوامل روانشناختی ( ارائه مقالاتی درحوزه فواید ومزایایی تقویت صلح درون برای سلامت روان انسان ) خردادماه 1394 با همکاری دانشگاه آزاد در فرهنگسرای امام خمینی

دبیر اجرایی همایش علمی طنین ایثار سال 88    

دبیر کمیته علمی اجلاسیه بین المللی زنان ایران ولبنان سال 87  

فعالیت های اجتماعی_4

1- دبیر مجمع جهانی دوستداران صلح از سال 1391 تاکنون

2- رئیس کنفرانس بین المللی زن،صلح،وایثار  از سال 1393تا اکنون

3- نایب رئیس ودبیر اجرایی کانون پژوهشی اجتماعی طنین ایثار ازسال 86 تا 91

4-دبیر کنگره بزرگ سراسری طنین ایثارسال 88 

5- دبیر جشنواره هنرهای تجسمی  طنین ایثار سال88

6-دبیر جشنواره هنر های نمایشی طنین ایثارسال 88

7- دبیر اجرایی گردهمایی بزرگ حمایت از زنان غزه سال 86

8-عضوشورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان با عنوان مدیر کمسیون فرهنگی (سه دوره از سال 73تا76 )

9- عضو هیئت مدیره ودبیر اجرایی انجمن زنان مسلمان طرفدار صلح وعدالت اجتماعی

10-عضو کانون مهر ورزان صلح

11-دریافت دعوتنامه از سازمان ملل جهت شرکت دراجلاس میان دوره ای کنفرانس جهانی زنان سال79

12- شرکت درچهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن باارائه مطالب کاربردی علمی وفرهنگی بصورت مکتوب وبرگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه کنفرانس سال 75-

13-برگزاری سمپوزیوم نقش زنان در دفاع در  کنفرانس بین المللی خانواده سال 70

 

 

 

مقالات و آموزش ها از :

حسنیه السادات حسینی

مقالات علمی و پژوهشی
حسنیه السادات حسینی

روش های ارتقاء صلح درون

چکیده صلح درون يکي از دغدغه ها و مسائلی است که در سال هاي اخير ذهن دانشمندان حوزه بهداشت روان شناسی و علوم اجتماعی را

مطالعه »

معرفی متخصص به دوستان خود:

خواننده گرامی

آیا می دانستید بسیاری از مشکلات شخصی و گروهی با کمک گرفتن از مشاوران منخصص به راحتی قابل حل می باشد.

دیر اقدام نکنید

به راحتی با کارشناسان ما در تماس باشید تا شما را برای انتخاب مشاور راهنمایی نمایند.
اینجا کلیک نمایید